લોકડાઉન 2.0 ગુજરાતમાં ભારત સરકારની ગાઇડલાઇનને આધિન વાણિજ્યીક, ઊદ્યોગ એકમોને 20 એપ્રિલથી શરતી મંજૂરી

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

લોકડાઉન 2.0
ગુજરાતમાં ભારત સરકારની ગાઇડલાઇનને આધિન વાણિજ્યીક, ઊદ્યોગ એકમોને 20 એપ્રિલથી શરતી મંજૂરી
#IndiaFightsCorona

લોકડાઉન 2.0 ગુજરાતમાં ભારત સરકારની ગાઇડલાઇનને આધિન વાણિજ્યીક, ઊદ્યોગ એકમોને 20 એપ્રિલથી શરતી મંજૂરી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0