સ્માર્ટ સિટીના આંતરિક રેન્કિંગમાં ગુજરાતના શહેરો બન્યા સ્માર્ટ ‬ ‪• દેશમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 20 સ્માર્ટ સિટીમાં અમદાવાદ પ્રથમ ‬ ‪• વડોદરા અને સુરત પણ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 20 સ્માર્ટ સિટીમાં સામેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્માર્ટ સિટીના આંતરિક રેન્કિંગમાં ગુજરાતના શહેરો બન્યા સ્માર્ટ ‬

‪• દેશમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 20 સ્માર્ટ સિટીમાં અમદાવાદ પ્રથમ ‬

‪• વડોદરા અને સુરત પણ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 20 સ્માર્ટ સિટીમાં સામેલ

સ્માર્ટ સિટીના આંતરિક રેન્કિંગમાં ગુજરાતના શહેરો બન્યા સ્માર્ટ ‬ ‪• દેશમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 20 સ્માર્ટ સિટીમાં અમદાવાદ પ્રથમ ‬ ‪• વડોદરા અને સુરત પણ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 20 સ્માર્ટ સિટીમાં સામેલ

Let's Connect

sm2p0