લોકડાઉન 2.0 દરમિયાન 20 એપ્રિલ, 2020 થી શરતી છૂટછાટ આપવામાં આવેલી સેવાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ માટેની માર્ગદર્શિકા

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

લોકડાઉન 2.0 દરમિયાન 20 એપ્રિલ, 2020 થી શરતી છૂટછાટ આપવામાં આવેલી સેવાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ માટેની માર્ગદર્શિકા
#IndiaFightsCorona

લોકડાઉન 2.0 દરમિયાન 20 એપ્રિલ, 2020 થી શરતી છૂટછાટ આપવામાં આવેલી સેવાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ માટેની માર્ગદર્શિકા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0