મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-અ, વડવા-બ, તખ્તેશ્વર, કુંભારવાડા અને હાદાનગર વોર્ડમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા લખવામાં આવેલા પ્રજાજોગ સંદેશ તેમજ માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનું વિતરણ કરતા ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-અ, વડવા-બ, તખ્તેશ્વર, કુંભારવાડા અને હાદાનગર વોર્ડમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા લખવામાં આવેલા પ્રજાજોગ સંદેશ તેમજ માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનું વિતરણ કરતા ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#1YearOfModi2

મોદી સરકાર 2.0 નું પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-અ, વડવા-બ, તખ્તેશ્વર, કુંભારવાડા અને હાદાનગર વોર્ડમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા લખવામાં આવેલા પ્રજાજોગ સંદેશ તેમજ માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનું વિતરણ કરતા ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0