'મોદી સરકાર' 2.0 નું સફળ અને પરિણામલક્ષી પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ દેશનાં યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઇ શાહને ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતા વતી અભિનંદન પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

1YearofModi2

'મોદી સરકાર' 2.0 નું સફળ અને પરિણામલક્ષી પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ દેશનાં યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઇ શાહને ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતા વતી અભિનંદન પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

#1YearofModi2

'મોદી સરકાર' 2.0 નું સફળ અને પરિણામલક્ષી પ્રથમ વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ દેશનાં યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અમિતભાઇ શાહને ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતા વતી અભિનંદન પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #1YearofModi2

Let's Connect

sm2p0