સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત સરકારે કોરોના સામે લડવા 20 માર્ચથી જ આગોતરૂ આયોજન કરી રાજ્યમાં ડેડિકેટેડ કોવિડ-19 હોસ્પિટલો કાર્યરત કરી 9.5 હજાર બેડની વ્યવસ્થા ઉભી કરી હતી. આ લડાઈમાં આગોતરા આયોજન સાથે યુદ્ધના ધોરણે 25 હજાર બેડની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત સરકારે કોરોના સામે લડવા 20 માર્ચથી જ આગોતરૂ આયોજન કરી રાજ્યમાં ડેડિકેટેડ કોવિડ-19 હોસ્પિટલો કાર્યરત કરી 9.5 હજાર બેડની વ્યવસ્થા ઉભી કરી હતી. આ લડાઈમાં આગોતરા આયોજન સાથે યુદ્ધના ધોરણે 25 હજાર બેડની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત સરકારે કોરોના સામે લડવા 20 માર્ચથી જ આગોતરૂ આયોજન કરી રાજ્યમાં ડેડિકેટેડ કોવિડ-19 હોસ્પિટલો કાર્યરત કરી 9.5 હજાર બેડની વ્યવસ્થા ઉભી કરી હતી. આ લડાઈમાં આગોતરા આયોજન સાથે યુદ્ધના ધોરણે 25 હજાર બેડની વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0