રાજ્યની 20 નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા રેલવે ક્રોસિંગ પર ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજ બનાવવાની અપાઈ મંજૂરી ‬ ‪👉 રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત 16 રેલવે ઓવર બ્રિજ અને 10 રેલવે અંડરબ્રિજ ના કામોની આપવામાં આવી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની 20 નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા રેલવે ક્રોસિંગ પર ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજ બનાવવાની અપાઈ મંજૂરી ‬

‪👉 રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત 16 રેલવે ઓવર બ્રિજ અને 10 રેલવે અંડરબ્રિજ ના કામોની આપવામાં આવી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી

રાજ્યની 20 નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા રેલવે ક્રોસિંગ પર ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજ બનાવવાની અપાઈ મંજૂરી ‬ ‪👉 રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત 16 રેલવે ઓવર બ્રિજ અને 10 રેલવે અંડરબ્રિજ ના કામોની આપવામાં આવી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી

Let's Connect

sm2p0