સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનનું ત્રીજું ચરણ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન કરતી રૂપાણી સરકાર - રાજ્યમાં 20 એપ્રિલથી શરૂ થયેલા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનના ત્રીજા તબક્કામાં 10,703 કામો પૂર્ણ થયા. - આ અભિયાનમાં 29 લાખ માનવદિન રોજગારીનું નિર્માણ થયું. - 17,075 લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થયો છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનનું ત્રીજું ચરણ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન કરતી રૂપાણી સરકાર

- રાજ્યમાં 20 એપ્રિલથી શરૂ થયેલા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનના ત્રીજા તબક્કામાં 10,703 કામો પૂર્ણ થયા.

- આ અભિયાનમાં 29 લાખ માનવદિન રોજગારીનું નિર્માણ થયું.

- 17,075 લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થયો છે.

સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનનું ત્રીજું ચરણ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન કરતી રૂપાણી સરકાર - રાજ્યમાં 20 એપ્રિલથી શરૂ થયેલા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનના ત્રીજા તબક્કામાં 10,703 કામો પૂર્ણ થયા. - આ અભિયાનમાં 29 લાખ માનવદિન રોજગારીનું નિર્માણ થયું. - 17,075 લાખ ઘન ફૂટ જળસંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થયો છે.

Let's Connect

sm2p0