👉 દેશનાં ફાઈવ સ્ટાર કચરામુક્ત શહેરોમાં ગુજરાતનાં 2 શહેરોનો સમાવેશ 👉 રાજકોટ અને સુરત શહેરે સૌથી ટોચ પર એટલે કે ફાઈવ સ્ટાર કચરામુક્ત શહેરોની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 દેશનાં ફાઈવ સ્ટાર કચરામુક્ત શહેરોમાં ગુજરાતનાં 2 શહેરોનો સમાવેશ

👉 રાજકોટ અને સુરત શહેરે સૌથી ટોચ પર એટલે કે ફાઈવ સ્ટાર કચરામુક્ત શહેરોની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું

👉 દેશનાં ફાઈવ સ્ટાર કચરામુક્ત શહેરોમાં ગુજરાતનાં 2 શહેરોનો સમાવેશ 👉 રાજકોટ અને સુરત શહેરે સૌથી ટોચ પર એટલે કે ફાઈવ સ્ટાર કચરામુક્ત શહેરોની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું

Let's Connect

sm2p0