ગુજરાત બજેટથી સાગરખેડૂઓનો થશે સર્વાંગી વિકાસ ● ફિશિંગ બોટ 2 સ્ટ્રોક,4 સ્ટ્રોક એન્જીન ખરીદવા યુનિટ કોસ્ટના 50% સહાય ● બોટના એન્જીનમાં વપરાતા ડીઝલ પર વેટ વેચાણવેરા માફી યોજના માટે રૂ.200 કરોડની જોગવાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત બજેટથી સાગરખેડૂઓનો થશે સર્વાંગી વિકાસ

● ફિશિંગ બોટ 2 સ્ટ્રોક,4 સ્ટ્રોક એન્જીન ખરીદવા યુનિટ કોસ્ટના 50% સહાય
● બોટના એન્જીનમાં વપરાતા ડીઝલ પર વેટ વેચાણવેરા માફી યોજના માટે રૂ.200 કરોડની જોગવાઈ

ગુજરાત બજેટથી સાગરખેડૂઓનો થશે સર્વાંગી વિકાસ ● ફિશિંગ બોટ 2 સ્ટ્રોક,4 સ્ટ્રોક એન્જીન ખરીદવા યુનિટ કોસ્ટના 50% સહાય ● બોટના એન્જીનમાં વપરાતા ડીઝલ પર વેટ વેચાણવેરા માફી યોજના માટે રૂ.200 કરોડની જોગવાઈ

Let's Connect

sm2p0