ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકો માટે ‬‪મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪• કૃષિ ધિરાણ પર પ્રધાનમંત્રી પાકવીમા યોજનાને સ્વૈચ્છિક બનાવાઈ , હવે ખેડૂતો ઇચ્છા પ્રમાણે પાકવીમો લઇ શકશે ‬ ‪• ડેરી પ્રોસેસીંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ યોજના હેઠળ વ્યાજ સહાયતા 2% થી વધારીને 2.5% કરાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકો માટે ‬‪મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬

‪• કૃષિ ધિરાણ પર પ્રધાનમંત્રી પાકવીમા યોજનાને સ્વૈચ્છિક બનાવાઈ , હવે ખેડૂતો ઇચ્છા પ્રમાણે પાકવીમો લઇ શકશે ‬

‪• ડેરી પ્રોસેસીંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ યોજના હેઠળ વ્યાજ સહાયતા 2% થી વધારીને 2.5% કરાઈ

ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકો માટે ‬‪મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪• કૃષિ ધિરાણ પર પ્રધાનમંત્રી પાકવીમા યોજનાને સ્વૈચ્છિક બનાવાઈ , હવે ખેડૂતો ઇચ્છા પ્રમાણે પાકવીમો લઇ શકશે ‬ ‪• ડેરી પ્રોસેસીંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ યોજના હેઠળ વ્યાજ સહાયતા 2% થી વધારીને 2.5% કરાઈ

Let's Connect

sm2p0