અનલોક-2 અંતગર્ત ગુજરાતમાં દુકાનો અને હોટલ રેસ્ટોરન્ટ માટે કરાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો • 1 જુલાઈથી ગુજરાતમાં દુકાનોને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી ખુલી રાખી શકાશે • હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ પણ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અનલોક-2 અંતગર્ત ગુજરાતમાં દુકાનો અને હોટલ રેસ્ટોરન્ટ માટે કરાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો

• 1 જુલાઈથી ગુજરાતમાં દુકાનોને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી ખુલી રાખી શકાશે

• હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ પણ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકાશે

અનલોક-2 અંતગર્ત ગુજરાતમાં દુકાનો અને હોટલ રેસ્ટોરન્ટ માટે કરાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો • 1 જુલાઈથી ગુજરાતમાં દુકાનોને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી ખુલી રાખી શકાશે • હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ પણ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકાશે

Let's Connect

sm2p0