ખેડૂતલક્ષી સહાયમાં વધારો કરતી આપણા રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકાર રાજ્યના ખેડૂતોને અકસ્માત વીમા યોજના અંતર્ગત અકસ્માતે મૃત્યુ પામે તો રૂ. 2 લાખ જયારે ગંભીર ઇજા થાય તો રૂ. 1 લાખ સહાય સ્વરૂપે આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના નિર્ણયથી આશરે 2.49 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારોને મળશે આ યોજનાનો લાભ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતલક્ષી સહાયમાં વધારો કરતી આપણા રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકાર

રાજ્યના ખેડૂતોને અકસ્માત વીમા યોજના અંતર્ગત અકસ્માતે મૃત્યુ પામે તો રૂ. 2 લાખ જયારે ગંભીર ઇજા થાય તો રૂ. 1 લાખ સહાય સ્વરૂપે આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના નિર્ણયથી આશરે 2.49 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારોને મળશે આ યોજનાનો લાભ.

ખેડૂતલક્ષી સહાયમાં વધારો કરતી આપણા રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકાર રાજ્યના ખેડૂતોને અકસ્માત વીમા યોજના અંતર્ગત અકસ્માતે મૃત્યુ પામે તો રૂ. 2 લાખ જયારે ગંભીર ઇજા થાય તો રૂ. 1 લાખ સહાય સ્વરૂપે આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના નિર્ણયથી આશરે 2.49 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારોને મળશે આ યોજનાનો લાભ.

Let's Connect

sm2p0