રાજ્યની ભાજપ સરકારના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય સેવાઓના માળખામાં થઇ વૃદ્ધિ મેડિકલ કોલેજ 1999 - 8 2019- 29 ડોકટર 2000 – 32,489 2019 - 68,381 મેડિકલ સીટ (વાર્ષિક) 1999 – 1,025 2019 – 5,500

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની ભાજપ સરકારના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય સેવાઓના માળખામાં થઇ વૃદ્ધિ

મેડિકલ કોલેજ
1999 - 8
2019- 29

ડોકટર
2000 – 32,489
2019 - 68,381

મેડિકલ સીટ (વાર્ષિક)
1999 – 1,025
2019 – 5,500

રાજ્યની ભાજપ સરકારના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય સેવાઓના માળખામાં થઇ વૃદ્ધિ મેડિકલ કોલેજ 1999 - 8 2019- 29 ડોકટર 2000 – 32,489 2019 - 68,381 મેડિકલ સીટ (વાર્ષિક) 1999 – 1,025 2019 – 5,500

Let's Connect

sm2p0