ગુજરાતના વિકાસ અને ભવિષ્યને સમજવું હોય તો ગુજરાતના1995 પહેલાંના કોંગ્રેસના શાસન અને 1995 પછીના ભાજપના શાસન પર નજર કરવી જોઈએ. 1995 પછી જનતાના ભરોસા અને આશીર્વાદને લીધે અત્યાર સુધીની કોઈ પણ ચૂંટણીમાં ભાજપની ક્યારેય હાર થઈ નથી કેમ કે, ભાજપના પ્રજાલક્ષી, વિકાસલક્ષી અને કલ્યાણકારી શાસનને લીધે જનતા તેની પડખે ઊભી રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના વિકાસ અને ભવિષ્યને સમજવું હોય તો ગુજરાતના1995 પહેલાંના કોંગ્રેસના શાસન અને 1995 પછીના ભાજપના શાસન પર નજર કરવી જોઈએ. 1995 પછી જનતાના ભરોસા અને આશીર્વાદને લીધે અત્યાર સુધીની કોઈ પણ ચૂંટણીમાં ભાજપની ક્યારેય હાર થઈ નથી કેમ કે, ભાજપના પ્રજાલક્ષી, વિકાસલક્ષી અને કલ્યાણકારી શાસનને લીધે જનતા તેની પડખે ઊભી રહી છે.

ગુજરાતના વિકાસ અને ભવિષ્યને સમજવું હોય તો ગુજરાતના1995 પહેલાંના કોંગ્રેસના શાસન અને 1995 પછીના ભાજપના શાસન પર નજર કરવી જોઈએ. 1995 પછી જનતાના ભરોસા અને આશીર્વાદને લીધે અત્યાર સુધીની કોઈ પણ ચૂંટણીમાં ભાજપની ક્યારેય હાર થઈ નથી કેમ કે, ભાજપના પ્રજાલક્ષી, વિકાસલક્ષી અને કલ્યાણકારી શાસનને લીધે જનતા તેની પડખે ઊભી રહી છે.

Let's Connect

sm2p0