1990 થી ગુજરાતની જનતાએ ભાજપ ઉપર પોતાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ કાયમ રાખ્યા છે. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

1990 થી ગુજરાતની જનતાએ ભાજપ ઉપર પોતાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ કાયમ રાખ્યા છે.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

1990 થી ગુજરાતની જનતાએ ભાજપ ઉપર પોતાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ કાયમ રાખ્યા છે. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0