👉 1975 પછી પ્રથમ વાર સમયાનુકુલ અદ્યતન સુધારાઓ સાથે ગુજરાત પોલીસે તૈયાર કર્યું અદ્યતન પોલીસ મેન્યુઅલ-2020 👉 પોલીસ મેન્યુઅલ માટેના જૂના નિયમોની સમીક્ષા અને સુધારણા કરી ગુજરાત પોલીસ માટે સચોટ, સર્વગાહી, સુવ્યવસ્થિત અને સમગ્રતાલક્ષી પોલીસ મેન્યુઅલ-2020 તૈયાર કરાયું 👉 વર્તમાન સમયમાં નવું પોલીસ મેન્યુઅલ તૈયાર કરનાર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં બીજા નંબરનું રાજ્ય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 1975 પછી પ્રથમ વાર સમયાનુકુલ અદ્યતન સુધારાઓ સાથે ગુજરાત પોલીસે તૈયાર કર્યું અદ્યતન પોલીસ મેન્યુઅલ-2020

👉 પોલીસ મેન્યુઅલ માટેના જૂના નિયમોની સમીક્ષા અને સુધારણા કરી ગુજરાત પોલીસ માટે સચોટ, સર્વગાહી, સુવ્યવસ્થિત અને સમગ્રતાલક્ષી પોલીસ મેન્યુઅલ-2020 તૈયાર કરાયું

👉 વર્તમાન સમયમાં નવું પોલીસ મેન્યુઅલ તૈયાર કરનાર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં બીજા નંબરનું રાજ્ય

👉 1975 પછી પ્રથમ વાર સમયાનુકુલ અદ્યતન સુધારાઓ સાથે ગુજરાત પોલીસે તૈયાર કર્યું અદ્યતન પોલીસ મેન્યુઅલ-2020 👉 પોલીસ મેન્યુઅલ માટેના જૂના નિયમોની સમીક્ષા અને સુધારણા કરી ગુજરાત પોલીસ માટે સચોટ, સર્વગાહી, સુવ્યવસ્થિત અને સમગ્રતાલક્ષી પોલીસ મેન્યુઅલ-2020 તૈયાર કરાયું 👉 વર્તમાન સમયમાં નવું પોલીસ મેન્યુઅલ તૈયાર કરનાર ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં બીજા નંબરનું રાજ્ય

Let's Connect

sm2p0