રૂપાણી સરકારના સેવા યજ્ઞથી સર્જાયેલો નાગરિકો સાથેનો અતૂટ સેતુ સેવા સેતુ - રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમના પાંચ તબક્કાઓ યોજાયા - 1.96 કરોડથી વધુ નાગરિકોએ લાભ મેળવ્યો - સેવાસેતુ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકોને ઘર આંગણે મળ્યો 57 જેટલી સરકારી સેવાઓનો લાભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના સેવા યજ્ઞથી સર્જાયેલો નાગરિકો સાથેનો અતૂટ સેતુ સેવા સેતુ

- રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમના પાંચ તબક્કાઓ યોજાયા

- 1.96 કરોડથી વધુ નાગરિકોએ લાભ મેળવ્યો

- સેવાસેતુ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકોને ઘર આંગણે મળ્યો 57 જેટલી સરકારી સેવાઓનો લાભ

રૂપાણી સરકારના સેવા યજ્ઞથી સર્જાયેલો નાગરિકો સાથેનો અતૂટ સેતુ સેવા સેતુ - રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમના પાંચ તબક્કાઓ યોજાયા - 1.96 કરોડથી વધુ નાગરિકોએ લાભ મેળવ્યો - સેવાસેતુ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકોને ઘર આંગણે મળ્યો 57 જેટલી સરકારી સેવાઓનો લાભ

Let's Connect

sm2p0