- રાજપીપળા,નવસારી,પોરબંદરમાં મેડિકલ કોલેજ બનશે - દરેક મેડિકલ કોલેજ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 195 કરોડ રૂપિયા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 130 કરોડ રૂપિયા ફાળવાશે - મેડિકલ બેઠકો વધવાની સાથે આરોગ્ય સેવાઓ અદ્યતન અને વધુ સરળ બનશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

- રાજપીપળા,નવસારી,પોરબંદરમાં મેડિકલ કોલેજ બનશે

- દરેક મેડિકલ કોલેજ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 195 કરોડ રૂપિયા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 130 કરોડ રૂપિયા ફાળવાશે

- મેડિકલ બેઠકો વધવાની સાથે આરોગ્ય સેવાઓ અદ્યતન અને વધુ સરળ બનશે

- રાજપીપળા,નવસારી,પોરબંદરમાં મેડિકલ કોલેજ બનશે - દરેક મેડિકલ કોલેજ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 195 કરોડ રૂપિયા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 130 કરોડ રૂપિયા ફાળવાશે - મેડિકલ બેઠકો વધવાની સાથે આરોગ્ય સેવાઓ અદ્યતન અને વધુ સરળ બનશે

Let's Connect

sm2p0