ભારતને 1947 માં સ્વરાજ્ય તો મળ્યું પણ સુરાજ્યથી આ દેશ લાંબા સમય સુધી વંચિત રહ્યો. દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છેલ્લા 3 વર્ષથી સુરાજ્યની કલ્પનાથી કામ કરી રહ્યા છે. દેશની જનતાને સરકારમાં વિશ્વાસ ઉભો થાય અને લોકો પ્રધાનમંત્રીને પ્રધાનસેવક તરીકે જુએ મુખ્યમંત્રી (CM) ને કોમન મેન તરીકે જુએ તે રીતે આ સરકાર કાર્ય કરી રહી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતને 1947 માં સ્વરાજ્ય તો મળ્યું પણ સુરાજ્યથી આ દેશ લાંબા સમય સુધી વંચિત રહ્યો. દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છેલ્લા 3 વર્ષથી સુરાજ્યની કલ્પનાથી કામ કરી રહ્યા છે. દેશની જનતાને સરકારમાં વિશ્વાસ ઉભો થાય અને લોકો પ્રધાનમંત્રીને પ્રધાનસેવક તરીકે જુએ મુખ્યમંત્રી (CM) ને કોમન મેન તરીકે જુએ તે રીતે આ સરકાર કાર્ય કરી રહી છે.

ભારતને 1947 માં સ્વરાજ્ય તો મળ્યું પણ સુરાજ્યથી આ દેશ લાંબા સમય સુધી વંચિત રહ્યો. દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છેલ્લા 3 વર્ષથી સુરાજ્યની કલ્પનાથી કામ કરી રહ્યા છે. દેશની જનતાને સરકારમાં વિશ્વાસ ઉભો થાય અને લોકો પ્રધાનમંત્રીને પ્રધાનસેવક તરીકે જુએ મુખ્યમંત્રી (CM) ને કોમન મેન તરીકે જુએ તે રીતે આ સરકાર કાર્ય કરી રહી છે.

Let's Connect

sm2p0