સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1946 માં 'સરદાર સરોવર ડેમ'નું સ્વપ્ન સેવ્યું જેને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પરિપૂર્ણ કર્યું. કેટલાક ગુજરાત વિરોધી લોકોએ પર્યાવરણના નામે ડેમના બાંધકામનો વિરોધ કર્યો પરંતુ ફાવ્યા નહીં. 17મી સપ્ટેમ્બરે આ બંધનું લોકાર્પણ થશે ત્યારે પીવાના પાણીનો અને સિંચાઈનો દુષ્કાળ ભૂતકાળ બનશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1946 માં 'સરદાર સરોવર ડેમ'નું સ્વપ્ન સેવ્યું જેને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પરિપૂર્ણ કર્યું. કેટલાક ગુજરાત વિરોધી લોકોએ પર્યાવરણના નામે ડેમના બાંધકામનો વિરોધ કર્યો પરંતુ ફાવ્યા નહીં. 17મી સપ્ટેમ્બરે આ બંધનું લોકાર્પણ થશે ત્યારે પીવાના પાણીનો અને સિંચાઈનો દુષ્કાળ ભૂતકાળ બનશે

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 1946 માં 'સરદાર સરોવર ડેમ'નું સ્વપ્ન સેવ્યું જેને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પરિપૂર્ણ કર્યું. કેટલાક ગુજરાત વિરોધી લોકોએ પર્યાવરણના નામે ડેમના બાંધકામનો વિરોધ કર્યો પરંતુ ફાવ્યા નહીં. 17મી સપ્ટેમ્બરે આ બંધનું લોકાર્પણ થશે ત્યારે પીવાના પાણીનો અને સિંચાઈનો દુષ્કાળ ભૂતકાળ બનશે

Let's Connect

sm2p0