માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના આવતીકાલ તા.: 19/01/2020,રવિવાર ના આયોજિત કાર્યક્રમો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
ના આવતીકાલ તા.: 19/01/2020,રવિવાર ના આયોજિત કાર્યક્રમો

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના આવતીકાલ તા.: 19/01/2020,રવિવાર ના આયોજિત કાર્યક્રમો

Let's Connect

sm2p0