કોરોના સામે રાજ્ય સરકાર વ્યાપક કામ કરી રહી છે. ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ હોસ્પિટલમાં બેડ ઉપલબ્ધ નથી તેવી ફરિયાદ ઉભી થવા દીધી નથી. સમગ્ર ગુજરાતમાં 19,000થી વધુ બેડની સુવિધા ઉભી કરાઈ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સામે રાજ્ય સરકાર વ્યાપક કામ કરી રહી છે. ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ હોસ્પિટલમાં બેડ ઉપલબ્ધ નથી તેવી ફરિયાદ ઉભી થવા દીધી નથી. સમગ્ર ગુજરાતમાં 19,000થી વધુ બેડની સુવિધા ઉભી કરાઈ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

કોરોના સામે રાજ્ય સરકાર વ્યાપક કામ કરી રહી છે. ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ હોસ્પિટલમાં બેડ ઉપલબ્ધ નથી તેવી ફરિયાદ ઉભી થવા દીધી નથી. સમગ્ર ગુજરાતમાં 19,000થી વધુ બેડની સુવિધા ઉભી કરાઈ છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0