‘‘ઇ-જનમિત્ર કોવિડ-19 હેલ્પલાઇન’’નું ગતકડું માત્ર રાજકીય લાભ ખાટવા અને તૂષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવા જ કોંગ્રેસે કર્યુ છે. : માન. ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

‘‘ઇ-જનમિત્ર કોવિડ-19 હેલ્પલાઇન’’નું ગતકડું માત્ર રાજકીય લાભ ખાટવા અને તૂષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવા જ કોંગ્રેસે કર્યુ છે. : માન. ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

#PressNote

‘‘ઇ-જનમિત્ર કોવિડ-19 હેલ્પલાઇન’’નું ગતકડું માત્ર રાજકીય લાભ ખાટવા અને તૂષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવા જ કોંગ્રેસે કર્યુ છે. : માન. ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા #PressNote

Let's Connect

sm2p0