કોવિડ-19 ના પડકારને ઝીલવા માટે અગાઉથી યોજના બનાવવા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સંવાદ ના મુખ્ય અંશ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોવિડ-19 ના પડકારને ઝીલવા માટે અગાઉથી યોજના બનાવવા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સંવાદ ના મુખ્ય અંશ
#IndiaFightsCorona

કોવિડ-19 ના પડકારને ઝીલવા માટે અગાઉથી યોજના બનાવવા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સંવાદ ના મુખ્ય અંશ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0