કોવિડ-19 ના પડકારને ઝીલવા માટે અગાઉથી યોજના બનાવવા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સંવાદના મુખ્યઅંશ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોવિડ-19 ના પડકારને ઝીલવા માટે અગાઉથી યોજના બનાવવા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સંવાદના મુખ્યઅંશ
#IndiaFightsCorona

કોવિડ-19 ના પડકારને ઝીલવા માટે અગાઉથી યોજના બનાવવા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના સંવાદના મુખ્યઅંશ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0