કોવિડ - 19 સામે તમારી સુરક્ષા કરે છે આરોગ્ય સેતુ એપ બ્લ્યુટૂથ અને જીપીએસ ટેક્નોલોજી પર આધારિત છે એપ આજે જ ડાઉનલોડ કરો - bit.ly/2XqsYhI

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોવિડ - 19 સામે તમારી સુરક્ષા કરે છે આરોગ્ય સેતુ એપ

બ્લ્યુટૂથ અને જીપીએસ ટેક્નોલોજી પર આધારિત છે એપ

આજે જ ડાઉનલોડ કરો - bit.ly/2XqsYhI

#IndiaFightsCorona

કોવિડ - 19 સામે તમારી સુરક્ષા કરે છે આરોગ્ય સેતુ એપ બ્લ્યુટૂથ અને જીપીએસ ટેક્નોલોજી પર આધારિત છે એપ આજે જ ડાઉનલોડ કરો - bit.ly/2XqsYhI #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0