'સાવચેતીને સંગ, જીતીશું જંગ' ઇ-ફ્લેગિંગ દ્વારા કોવિડ-19 વિજય રથનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

'સાવચેતીને સંગ, જીતીશું જંગ' ઇ-ફ્લેગિંગ દ્વારા કોવિડ-19 વિજય રથનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

'સાવચેતીને સંગ, જીતીશું જંગ' ઇ-ફ્લેગિંગ દ્વારા કોવિડ-19 વિજય રથનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0