વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-19 ના કારણે ઉદભવેલી પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં રાજ્યમાં આર્થિક-નાણાંકીય પૂનરૂત્થાનના ઉપાયો સૂચવવા રચાયેલી ડૉ. હસમુખ અઢિયા કમિટિએ પોતાનો અંતિમ રિપોર્ટ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને સુપરત કર્યો. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-19 ના કારણે ઉદભવેલી પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં રાજ્યમાં આર્થિક-નાણાંકીય પૂનરૂત્થાનના ઉપાયો સૂચવવા રચાયેલી ડૉ. હસમુખ અઢિયા કમિટિએ પોતાનો અંતિમ રિપોર્ટ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને સુપરત કર્યો. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વૈશ્વિક મહામારી કોવિડ-19 ના કારણે ઉદભવેલી પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં રાજ્યમાં આર્થિક-નાણાંકીય પૂનરૂત્થાનના ઉપાયો સૂચવવા રચાયેલી ડૉ. હસમુખ અઢિયા કમિટિએ પોતાનો અંતિમ રિપોર્ટ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને સુપરત કર્યો. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0