કોવિડ - 19 સામે તમારી સુરક્ષા કરશે આરોગ્ય સેતુ એપ આજે જ ડાઉનલોડ કરીએ : Android: https://t.co/CeCPgyhbB7 iOS: https://t.co/UX32IWuVPg

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોવિડ - 19 સામે તમારી સુરક્ષા કરશે આરોગ્ય સેતુ એપ

આજે જ ડાઉનલોડ કરીએ :

Android: https://t.co/CeCPgyhbB7

iOS: https://t.co/UX32IWuVPg

#IndiaFightsCorona

કોવિડ - 19 સામે તમારી સુરક્ષા કરશે આરોગ્ય સેતુ એપ આજે જ ડાઉનલોડ કરીએ : Android: https://t.co/CeCPgyhbB7 iOS: https://t.co/UX32IWuVPg #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0