ગુજરાતને ક્લીન અને ગ્રીન એનર્જીનું હબ બનાવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર - ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં અગ્રેસર - 19 જૂન,2020 સુધીમાં ગુજરાતમાં કુલ 1.10 લાખ ઘરો ઉપર સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા. - 31મે,2020 સુધીમાં કુલ 558.17 મેગાવોટ કેપેસિટીના સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થપાયા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતને ક્લીન અને ગ્રીન એનર્જીનું હબ બનાવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

- ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં અગ્રેસર

- 19 જૂન,2020 સુધીમાં ગુજરાતમાં કુલ 1.10 લાખ ઘરો ઉપર સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા.

- 31મે,2020 સુધીમાં કુલ 558.17 મેગાવોટ કેપેસિટીના સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થપાયા.

ગુજરાતને ક્લીન અને ગ્રીન એનર્જીનું હબ બનાવવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર - ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં અગ્રેસર - 19 જૂન,2020 સુધીમાં ગુજરાતમાં કુલ 1.10 લાખ ઘરો ઉપર સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા. - 31મે,2020 સુધીમાં કુલ 558.17 મેગાવોટ કેપેસિટીના સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટ ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થપાયા.

Let's Connect

sm2p0