સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને આર્થિક બળ આપી રહી છે મોદી સરકાર • 1.86 લાખ કરોડથી વધુ મંજુર થયેલી લોનની રકમ • 1.32 લાખ કરોડથી વધુ અત્યાર સુધીમાં લોનની રકમનું વિતરણ • 50 લાખથી વધુ કુલ મંજુર થયેલી લોન

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને આર્થિક બળ આપી રહી છે મોદી સરકાર

• 1.86 લાખ કરોડથી વધુ મંજુર થયેલી લોનની રકમ

• 1.32 લાખ કરોડથી વધુ અત્યાર સુધીમાં લોનની રકમનું વિતરણ

• 50 લાખથી વધુ કુલ મંજુર થયેલી લોન
#AatmaNirbharBharat

સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને આર્થિક બળ આપી રહી છે મોદી સરકાર • 1.86 લાખ કરોડથી વધુ મંજુર થયેલી લોનની રકમ • 1.32 લાખ કરોડથી વધુ અત્યાર સુધીમાં લોનની રકમનું વિતરણ • 50 લાખથી વધુ કુલ મંજુર થયેલી લોન #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0