ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ફળ પાકનો વાવેતર વિસ્તાર 18,414 હેક્ટર જેટલો વધ્યો 👉 રાજ્યમાં ત્રણ વર્ષમાં ફળનું ઉત્પાદન 2,56,938 મેટ્રિક ટન વધ્યું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ફળ પાકનો વાવેતર વિસ્તાર 18,414 હેક્ટર જેટલો વધ્યો

👉 રાજ્યમાં ત્રણ વર્ષમાં ફળનું ઉત્પાદન 2,56,938 મેટ્રિક ટન વધ્યું

ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ફળ પાકનો વાવેતર વિસ્તાર 18,414 હેક્ટર જેટલો વધ્યો 👉 રાજ્યમાં ત્રણ વર્ષમાં ફળનું ઉત્પાદન 2,56,938 મેટ્રિક ટન વધ્યું

Let's Connect

sm2p0