ભાજપને 182 માંથી 182 બેઠકો મળે, ભાજપનું સંગઠન અને જ્યાં પણ ભાજપની સરકારો છે તે દરેક આ મોડલને સ્વીકારીને આગળ વધે એ જ મારા જીવનનું સૌથી ઉત્તમ અને સર્વોત્તમ કામ થશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપને 182 માંથી 182 બેઠકો મળે, ભાજપનું સંગઠન અને જ્યાં પણ ભાજપની સરકારો છે તે દરેક આ મોડલને સ્વીકારીને આગળ વધે એ જ મારા જીવનનું સૌથી ઉત્તમ અને સર્વોત્તમ કામ થશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

ભાજપને 182 માંથી 182 બેઠકો મળે, ભાજપનું સંગઠન અને જ્યાં પણ ભાજપની સરકારો છે તે દરેક આ મોડલને સ્વીકારીને આગળ વધે એ જ મારા જીવનનું સૌથી ઉત્તમ અને સર્વોત્તમ કામ થશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી. આર. પાટીલ

Let's Connect

sm2p0