આઝાદી પછી લોકસભાની ચૂંટણીમાં આટલું બધું મતદાન ક્યારેય નથી થયું, જેમાં ગુજરાતે પણ મતદાન કરવાના બધાજ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને 182 વિધાનસભામાંથી 173 વિધાનસભામાં બહુમત મળી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આઝાદી પછી લોકસભાની ચૂંટણીમાં આટલું બધું મતદાન ક્યારેય નથી થયું, જેમાં ગુજરાતે પણ મતદાન કરવાના બધાજ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને 182 વિધાનસભામાંથી 173 વિધાનસભામાં બહુમત મળી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

આઝાદી પછી લોકસભાની ચૂંટણીમાં આટલું બધું મતદાન ક્યારેય નથી થયું, જેમાં ગુજરાતે પણ મતદાન કરવાના બધાજ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને 182 વિધાનસભામાંથી 173 વિધાનસભામાં બહુમત મળી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0