મહિલા સુરક્ષામાં 181 અભયમ હેલ્પલાઈનની અદ્ભુત સફળતા બાદ રાજ્ય સરકારે "181 અભયમ મોબાઈલ એપ્લીકેશન" લોન્ચ કરી, રાજ્યની મહિલાઓને ગણતરીની ક્ષણોમાં જ મળશે પોલીસ રક્ષણ.

Abhayam181

મહિલા સુરક્ષામાં 181 અભયમ હેલ્પલાઈનની અદ્ભુત સફળતા બાદ રાજ્ય સરકારે "181 અભયમ મોબાઈલ એપ્લીકેશન" લોન્ચ કરી, રાજ્યની મહિલાઓને ગણતરીની ક્ષણોમાં જ મળશે પોલીસ રક્ષણ. #Abhayam181

મહિલા સુરક્ષામાં 181 અભયમ હેલ્પલાઈનની અદ્ભુત સફળતા બાદ રાજ્ય સરકારે "181 અભયમ મોબાઈલ એપ્લીકેશન" લોન્ચ કરી, રાજ્યની મહિલાઓને ગણતરીની ક્ષણોમાં જ મળશે પોલીસ રક્ષણ. #Abhayam181

Let's Connect

sm2p0