પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 🚂 18મી મે મધ્યરાત્રી સુધીમાં 518 વિશેષ ટ્રેન દ્વારા આશરે 7.40 લાખ જેટલા અન્ય રાજ્યોના શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં પહોંચાડાયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

🚂 18મી મે મધ્યરાત્રી સુધીમાં 518 વિશેષ ટ્રેન દ્વારા આશરે 7.40 લાખ જેટલા અન્ય રાજ્યોના શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં પહોંચાડાયા

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન પહોંચાડવા પ્રતિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 🚂 18મી મે મધ્યરાત્રી સુધીમાં 518 વિશેષ ટ્રેન દ્વારા આશરે 7.40 લાખ જેટલા અન્ય રાજ્યોના શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં પહોંચાડાયા

Let's Connect

sm2p0