18 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ રાત્રે 9 વાગે સેન્ટ્રલ હોલ, વેસ્ટમિન્સ્ટર, લંડન ખાતેથી પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modiજી 'ભારત કી બાત, સબ કે સાથ' કાર્યક્રમના માધ્યમથી દુનિયાભરના લોકો સાથે સંવાદ કરશે Watch it live across the World!

BharatkiBaatSabkeSaath

18 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ રાત્રે 9 વાગે સેન્ટ્રલ હોલ, વેસ્ટમિન્સ્ટર, લંડન ખાતેથી પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modiજી 'ભારત કી બાત, સબ કે સાથ' કાર્યક્રમના માધ્યમથી દુનિયાભરના લોકો સાથે સંવાદ કરશે #BharatkiBaatSabkeSaath
Watch it live across the World!

18 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ રાત્રે 9 વાગે સેન્ટ્રલ હોલ, વેસ્ટમિન્સ્ટર, લંડન ખાતેથી પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modiજી 'ભારત કી બાત, સબ કે સાથ' કાર્યક્રમના માધ્યમથી દુનિયાભરના લોકો સાથે સંવાદ કરશે #BharatkiBaatSabkeSaath Watch it live across the World!

Let's Connect

sm2p0