કોંગ્રેસના શાસનમાં ખેડૂતો 18% વ્યાજ ભરતા હતા,અમારી સરકારે ખેડૂતો માટે 0% વ્યાજ દર કર્યો. અમારી સરકારે છેલ્લા 4 વર્ષમાં ટેકાના ભાવે રૂ.15 હજાર કરોડથી વધુ મૂલ્યના ખેત પેદાશોની ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસના શાસનમાં ખેડૂતો 18% વ્યાજ ભરતા હતા,અમારી સરકારે ખેડૂતો માટે 0% વ્યાજ દર કર્યો.

અમારી સરકારે છેલ્લા 4 વર્ષમાં ટેકાના ભાવે રૂ.15 હજાર કરોડથી વધુ મૂલ્યના ખેત પેદાશોની ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

કોંગ્રેસના શાસનમાં ખેડૂતો 18% વ્યાજ ભરતા હતા,અમારી સરકારે ખેડૂતો માટે 0% વ્યાજ દર કર્યો. અમારી સરકારે છેલ્લા 4 વર્ષમાં ટેકાના ભાવે રૂ.15 હજાર કરોડથી વધુ મૂલ્યના ખેત પેદાશોની ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0