‪મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત જાહેર કર્યુ 1.70 લાખ કરોડનું આર્થિક રાહત પેકેજ‬ ‪✔️ આ પેકેજથી લોકડાઉનને કારણે પ્રભાવિત થયેલા ગરીબો,ખેડૂતો, મજૂર વર્ગનો જીવન નિર્વાહ સરળતાથી થઇ શકશે‬ ‪‬

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

‪મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત જાહેર કર્યુ 1.70 લાખ કરોડનું આર્થિક રાહત પેકેજ‬

‪✔️ આ પેકેજથી લોકડાઉનને કારણે પ્રભાવિત થયેલા ગરીબો,ખેડૂતો, મજૂર વર્ગનો જીવન નિર્વાહ સરળતાથી થઇ શકશે‬
‪#IndiaFightsCorona ‬

‪મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત જાહેર કર્યુ 1.70 લાખ કરોડનું આર્થિક રાહત પેકેજ‬ ‪✔️ આ પેકેજથી લોકડાઉનને કારણે પ્રભાવિત થયેલા ગરીબો,ખેડૂતો, મજૂર વર્ગનો જીવન નિર્વાહ સરળતાથી થઇ શકશે‬ ‪#IndiaFightsCorona ‬

Let's Connect

sm2p0