આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન ગરીબો, પ્રવાસી શ્રમિકો અને ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા માટે દેશના ગામડાઓ, ગરીબો, મજુરો અને ખેડૂતોની મદદ માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 1.70 લાખ કરોડ રૂપિયાના પેકેજની જાહેરાત

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

ગરીબો, પ્રવાસી શ્રમિકો અને ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા માટે દેશના ગામડાઓ, ગરીબો, મજુરો અને ખેડૂતોની મદદ માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 1.70 લાખ કરોડ રૂપિયાના પેકેજની જાહેરાત
#AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન ગરીબો, પ્રવાસી શ્રમિકો અને ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા માટે દેશના ગામડાઓ, ગરીબો, મજુરો અને ખેડૂતોની મદદ માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 1.70 લાખ કરોડ રૂપિયાના પેકેજની જાહેરાત #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0