નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાતની ગૌરવ સિદ્ધિ - ભારતના કુલ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના 17% હિસ્સા સાથે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનની બાબતમાં ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાને - ગુજરાતે પાછલા વર્ષની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2019- 20માં FDIના ઇનફ્લોમાં 240% નું સૌથી વધુ નેશનલ ઇન્ક્રીમેન્ટ મેળવ્યું - પ્રપોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ગુજરાતમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ 333%નો વધારો નોંધાયો - ઔદ્યોગિક રોકાણો માટેના ઈરાદાપત્રો(IEM) મેળવવામાં ગુજરાત 51% ના હિસ્સા સાથે દેશમાં સૌથી આગળ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાતની ગૌરવ સિદ્ધિ

- ભારતના કુલ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના 17% હિસ્સા સાથે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનની બાબતમાં ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાને

- ગુજરાતે પાછલા વર્ષની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2019- 20માં FDIના ઇનફ્લોમાં 240% નું સૌથી વધુ નેશનલ ઇન્ક્રીમેન્ટ મેળવ્યું

- પ્રપોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ગુજરાતમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ 333%નો વધારો નોંધાયો

- ઔદ્યોગિક રોકાણો માટેના ઈરાદાપત્રો(IEM) મેળવવામાં ગુજરાત 51% ના હિસ્સા સાથે દેશમાં સૌથી આગળ

નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાતની ગૌરવ સિદ્ધિ - ભારતના કુલ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના 17% હિસ્સા સાથે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનની બાબતમાં ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાને - ગુજરાતે પાછલા વર્ષની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2019- 20માં FDIના ઇનફ્લોમાં 240% નું સૌથી વધુ નેશનલ ઇન્ક્રીમેન્ટ મેળવ્યું - પ્રપોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ગુજરાતમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ 333%નો વધારો નોંધાયો - ઔદ્યોગિક રોકાણો માટેના ઈરાદાપત્રો(IEM) મેળવવામાં ગુજરાત 51% ના હિસ્સા સાથે દેશમાં સૌથી આગળ

Let's Connect

sm2p0