ગુજરાતમાં 162 સીટ આવવાની છે પણ મેં થોડી ઓછી કરીને જ 150+ નો ટાર્ગેટ નક્કી કર્યો છે - શ્રી Amit Shah જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં 162 સીટ આવવાની છે પણ મેં થોડી ઓછી કરીને જ 150+ નો ટાર્ગેટ નક્કી કર્યો છે - શ્રી Amit Shah

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગુજરાતમાં 162 સીટ આવવાની છે પણ મેં થોડી ઓછી કરીને જ 150+ નો ટાર્ગેટ નક્કી કર્યો છે - શ્રી Amit Shah જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0