અમદાવાદ સાયન્સ સિટીમાં 16000 સ્ક્વેર મીટરમાં આકાર પામનારી અદ્યતન એસ્ટ્રોનોમી એન્ડ સ્પેસ સાયન્સ ગેલેરીનું ભૂમિપૂજન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

VibrantStartupTechnologySummit, VSTSGujarat

BJP | BJP Gujarat,  VibrantStartupTechnologySummit, VSTSGujarat

અમદાવાદ સાયન્સ સિટીમાં 16000 સ્ક્વેર મીટરમાં આકાર પામનારી અદ્યતન એસ્ટ્રોનોમી એન્ડ સ્પેસ સાયન્સ ગેલેરીનું ભૂમિપૂજન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #VibrantStartupTechnologySummit #VSTSGujarat

અમદાવાદ સાયન્સ સિટીમાં 16000 સ્ક્વેર મીટરમાં આકાર પામનારી અદ્યતન એસ્ટ્રોનોમી એન્ડ સ્પેસ સાયન્સ ગેલેરીનું ભૂમિપૂજન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #VibrantStartupTechnologySummit #VSTSGujarat

Let's Connect

sm2p0