આજે ગુજરાત દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધી રહ્યું છે: 👉 બે દાયકા પહેલા ગુજરાતની માથાદીઠ આવક માત્ર રૂ.16000 હતી જયારે આજે રૂ.1.75 લાખ છે 👉 બે દાયકા પહેલા ગુજરાતનું બજેટ રૂ.15 હાજર કરોડ હતું જયારે આજે ગુજરાતનું વિકાસ બજેટ 2 લાખ કરોડથી વધારે મોટું છે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજે ગુજરાત દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધી રહ્યું છે:

👉 બે દાયકા પહેલા ગુજરાતની માથાદીઠ આવક માત્ર રૂ.16000 હતી જયારે આજે રૂ.1.75 લાખ છે

👉 બે દાયકા પહેલા ગુજરાતનું બજેટ રૂ.15 હાજર કરોડ હતું જયારે આજે ગુજરાતનું વિકાસ બજેટ 2 લાખ કરોડથી વધારે મોટું છે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

આજે ગુજરાત દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધી રહ્યું છે: 👉 બે દાયકા પહેલા ગુજરાતની માથાદીઠ આવક માત્ર રૂ.16000 હતી જયારે આજે રૂ.1.75 લાખ છે 👉 બે દાયકા પહેલા ગુજરાતનું બજેટ રૂ.15 હાજર કરોડ હતું જયારે આજે ગુજરાતનું વિકાસ બજેટ 2 લાખ કરોડથી વધારે મોટું છે - માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0