રાજ્યના સિરામિક ઉદ્યોગોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • સિરામિક ઉદ્યોગોને ગેસ બિલમાં 16% ની રાહત અપાઈ • ગુજરાત ગેસ કંપની લિમિટેડ દ્વારા અપાતા ગેસના બિલમાં પ્રતિ SCM રૂ. 2.50 વધારાની રાહત અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના સિરામિક ઉદ્યોગોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

• સિરામિક ઉદ્યોગોને ગેસ બિલમાં 16% ની રાહત અપાઈ

• ગુજરાત ગેસ કંપની લિમિટેડ દ્વારા અપાતા ગેસના બિલમાં પ્રતિ SCM રૂ. 2.50 વધારાની રાહત અપાશે

રાજ્યના સિરામિક ઉદ્યોગોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • સિરામિક ઉદ્યોગોને ગેસ બિલમાં 16% ની રાહત અપાઈ • ગુજરાત ગેસ કંપની લિમિટેડ દ્વારા અપાતા ગેસના બિલમાં પ્રતિ SCM રૂ. 2.50 વધારાની રાહત અપાશે

Let's Connect

sm2p0