ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 16-6-2017 કોંગ્રેસનું આ સ્વાર્થનું આંદોલન ગુજરાતમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો હિન પ્રયાસ છે.- પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 16-6-2017

કોંગ્રેસનું આ સ્વાર્થનું આંદોલન ગુજરાતમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો હિન પ્રયાસ છે.- પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી.

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 16-6-2017 કોંગ્રેસનું આ સ્વાર્થનું આંદોલન ગુજરાતમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો હિન પ્રયાસ છે.- પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી.

Let's Connect

sm2p0