શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ: 👉 રાજ્યના પ્રત્યેક બાળકની લઇ રહી છે સંભાળ, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ સરકાર 👉 આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 1.59 કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ:

👉 રાજ્યના પ્રત્યેક બાળકની લઇ રહી છે સંભાળ, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ સરકાર

👉 આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 1.59 કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરાશે

શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ: 👉 રાજ્યના પ્રત્યેક બાળકની લઇ રહી છે સંભાળ, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ સરકાર 👉 આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 1.59 કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરાશે

Let's Connect

sm2p0