શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ: રાજ્યના પ્રત્યેક બાળકની લઇ રહી છે સંભાળ, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ સરકાર આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 1.59 કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ:

રાજ્યના પ્રત્યેક બાળકની લઇ રહી છે સંભાળ, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ સરકાર

આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 1.59 કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરાશે

શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ: રાજ્યના પ્રત્યેક બાળકની લઇ રહી છે સંભાળ, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ સરકાર આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 1.59 કરોડ બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરાશે

Let's Connect

sm2p0