પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં 👉 કુલ જન-ધન ખાતા : 1.54 કરોડથી વધુ 👉 ખાતામાં જમા કુલ ધનરાશિ : 5,814.13 કરોડ 👉 RuPay કાર્ડનું વિતરણ : 1.24 કરોડથી વધુ

6YearsOfJanDhanYojana

BJP | BJP Gujarat,  6YearsOfJanDhanYojana

પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં

👉 કુલ જન-ધન ખાતા : 1.54 કરોડથી વધુ

👉 ખાતામાં જમા કુલ ધનરાશિ : 5,814.13 કરોડ

👉 RuPay કાર્ડનું વિતરણ : 1.24 કરોડથી વધુ

#6YearsOfJanDhanYojana

પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં 👉 કુલ જન-ધન ખાતા : 1.54 કરોડથી વધુ 👉 ખાતામાં જમા કુલ ધનરાશિ : 5,814.13 કરોડ 👉 RuPay કાર્ડનું વિતરણ : 1.24 કરોડથી વધુ #6YearsOfJanDhanYojana

Let's Connect

sm2p0